American -Chinese                                                                  Fellowship   美中团契

讲员

错过了上次的聚会?在线收听讲员的信息

如果您错过了周五晚的聚会,您可以在线收听讲员的信息。点击下方的“在线收听”,来聆听最近一位讲员传讲的信息。

近期的讲员

我们知道您可能错过了某个周五晚的聚会,但我们不希望您错过讲员所传讲的重要信息。点击下键,随时在线聆听。